04
Σεπτ.
14

5ο συνέδριο ΚΝΕ (ΝΑΡ): Συνεδρίαση του ΚΣ στην πορεία προς το Ε’ Συνέδριο (Φλεβάρης 1990)

Λίγο πριν το 5ο συνέδριο της ΚΝΕ, στις αρχές του Φλεβάρη του 1990, συνεδρίασε το ΚΣ της ΚΝΕ για αποτιμήσει την πορεία της προσυνεδριακής συζήτησης. Γίνεται φανερό ότι είναι μια ξεχωριστή διαδικασία καθώς ουσιαστικά πρόκειται για την ίδρυση μιας καινούργιας οργάνωσης σε συνθήκες πρωτόγνωρες και δυναμικές εξελισσόμενες.

Πλευρές της συζήτησης αποτυπώνει το σχετικό ρεπορτάζ στον «Οδηγητή της Νεολαίας», την εφημερίδα της ΚΝΕ μετά τη ρήξη της με το ΚΚΕ:

Συνεδρίαση του ΚΣ της ΚΝΕ: Στην πορεία προς το Ε’ Συνέδριο

Συζήτηση έγινε στο Κ.Σ. της ΚΝΕ με θέμα: «Βασικά καθήκοντα στην πορεία προς το Συνέδριο της ΚΝΕ». Δημοσιεύουμε βασικά αποσπάσματα από την εισήγηση στο Κ.Σ.

1. Η εισήγηση αναφέρεται στα νέα μέ­τρα της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρ­νησης, στις ρυθμίσεις για τις προβληματι­κές, την παράταση της συμφωνίας για την παραμονή των βάσεων, την επίθεση της κυβέρνησης και των κομμάτων που την στη­ρίζουν ενάντια στις απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Εκτιμά ότι αποκρυσταλλώνεται ολοκάθαρα πια η δεξιά κατεύθυνση σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής! Σε αυτές τις συνθήκες το Κ.Σ. συζήτηση τους πολιτικούς στόχους και την δράση της ΚΝΕ στην πορεία προς το Συνέδριο. Στο σχετικό μέρος της εισήγησης αναφέρεται:

2. «…Επιδιώκουμε την συγκρότηση ενός λαϊκού αντισυντηρητικού, αντισυναινετικού, αντιεξαρτησιακού μετώπου. Που θα αντιπαλεύει την συντηρητική πολιτική, υπε­ρασπίζοντας τα συμφέροντα των εργαζο­μένων και της νεολαίας, θα αντικρούει μέσα από την πάλη και πολιτικοϊδεολογικά την λογική της «συνευθύνης» των εργαζομένων για το «γενικό κοινωνικό συμφέρον» θα συνδέει την διεκδίκηση για τις ανάγκες των εργαζομένων με μια αντιεξαρτησιακή πο­ρεία της χώρας, σε αντίθεση με το ΕΟΚικό 92, την πρόσδεση στο οποίο σήμερα πληρώνουμε.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της νεολαίας δείχνουν και τις σοβαρές δυνατό­τητες που υπάρχουν αλλά και την μεγάλη αδυναμία μας να τις αξιοποιήσουμε. Οι κι­νητοποιήσεις των μαθητών από την αρχή της χρονιάς, και ιδιαίτερα το κύμα των «αυθόρμητων» και για κάθε αιτία μαζικών κατα­λήψεων των σχολειών (Γκράβα, ΤΕΛ Αθήνας και Πειραιά), κατάληψη του Υπουργείου Παι­δείας από τα ΤΕΙ, οι μαζικές κινητοποιήσεις στα σχολειά και τα Πανεπιστήμια με αφορ­μή την αθώωση του Μελίστα ενάντια στην κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό σε όλη σχεδόν την χώρα, η αβίαστη συμμετοχή της νεολαίας σε αυτές, η συμμετοχή της νεολαίας στις πρόσφατες απεργιακές κινη­τοποιήσεις δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περιόδου έκφρασης της αντίστασης και του ριζοσπαστισμού της νεολαίας, μιας νέας συλλογικότητας για την υπεράσπιση των στοιχειωδών δικαιω­μάτων της και ελευθεριών. Που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι ξεπηδάει από την ίδια τη νεολαία, δεν είναι «καθοδηγημένο» από πουθενά. Το βασικό ζήτημα για την οργάνωση μας δεν πρέπει να είναι απλά να συνδεθούμε με αυτές τις διαθέσεις που εκ­φράζονται στη νεολαία. Αλλά το πως θα παρέμβουμε ενεργητικά, θα δράσουμε μέσα σε αυτό το ρεύμα, θα το δυναμώσουμε πολι­τικά ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός γενικευμένου κινήματος για τα δικαιώματα της νεολαίας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να ξεχωρίσουμε:

  • Την συνέχιση των κινητοποιήσεων ενά­ντια στον αυταρχισμό και την κρατική καταστολή, που έχουν ξεπηδήσει με αφορμή την αθώωση του Μελίστα. Κρίσιμο ζήτημα είναι η διεύρυνση των αιτημάτων και των στόχων με την έκφραση και σύνδεση με τις βασικές διεκδικήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευ­θερίες της νεολαίας…
  • Τις κινητοποιήσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και ειδικά την κατάσταση στα σχολειά (ήδη στα ΤΕΛ έχουν ξεκινήσει για το 23U κ.α.) Οι κινητοποιήσεις αυτές μπορούν να αποχτήσουν τουλάχιστον στην Αθήνα και τον Πειραιά γενικευμένο χαρακτήρα. Να επιδιώξουμε από το κάθε αίτημα με βάση το οποίο ξετυλίγεται σε κάθε σχολειό η κινητο­ποίηση μέσα από τους ίδιους τους μαθητές να διατυπωθεί μια συνολική πρόταση για τα δικαιώματα των μαθητών στις σημερινές συνθήκες. Στα πανεπιστήμια αντίστοιχα ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στα ΤΕΙ.
  • Προσανατολισμός για συμμετοχή της νε­ολαίας σε ένα λαϊκό μέτωπο αντίστασης στην πολιτική της λιτότητας, που βρίσκεται σε έξαρση και την ένταση της ανεργίας (προβληματικές κ.λπ.). Μπορούμε να εκφρά­σουμε μια τάση αγώνα μέσα στην εργαζό­μενη νεολαία, προσέχοντας παράλληλα και ορισμένα ποιοτικά στοιχεία στην παρέμβα­ση μας: Πλαίσιο πάλης που να αμφισβητεί τον ρεφορμισμό της ηγεσίας του συνδικαλι­στικού κινήματος, την υποταγή της στη «συμφωνία κυρίων» της «οικουμενικής», μορφές οργάνωσης της πάλης από τα κάτω, συμ­μαχώντας με την εντεινόμενη δυσαρέσκεια της νεολαίας για τις από πάνω ελεγχόμενες κινητοποιήσεις, στήσιμο αγωνιστικών συ­σπειρώσεων. Πρέπει να δούμε και ξεχωρι­στές νεολαιίστικες πρωτοβουλίες σε κλά­δους, συνοικίες, επαρχιακές πόλεις, που να ανεβάζουν ενιαία αυτά τα ζητήματα…
  • Το ζήτημα των βάσεων πρέπει να το διατηρήσουμε ανοιχτό, τη δραστηριότητα μας με μια συνέχεια. Να εκφράσουμε αντιεξαρτησιακά αισθήματα με απλές μορφές πολιτικής ζύμωσης και δράσης. Να βάλλουμε με το θέμα σε όλους τους μαζικούς φορείς, μάζεμα υπογραφών σε συγκεντρωμένους χώρους κ.λπ.
  • Τέλος με μια κάποια αυτοτέλεια πρέπει να δούμε σε όλες τις οργανώσεις το θέμα του στησίματος αγωνιστικών συσπειρώσε­ων, για την παρέμβαση μας στις αρχαιρεσί­ες εργατικών σωματείων που έχουμε μπρο­στά μας.

• Παράλληλα στοχεύουμε μέσα από αυτό το δρόμο την ανατροπή των πολιτικών συ­σχετισμών. Στην δημιουργία ενός ρεύματος πολιτικής χειραφέτησης των αριστερών και προοδευτικών εργαζομένων πάνω από όλα, από τους παλιούς πολιτικούς σχηματι­σμούς, τις ηγεσίες του ΣΥΝ και του ΠΑΣΟΚ, που καταθέτουν τις διαθέσεις για μια καλύ­τερη πορεία στο τραπέζι της συντηρητικής συναίνεσης. Με αυτή την έννοια συζητάμε και την παρουσία του Νέου Αριστερού Ρεύ­ματος στις βουλευτικές εκλογές, με κύριους στόχους την γνωριμία του κόσμου με τις θέσεις μας, την συσπείρωση δυνάμεων και την κοινοβουλευτική μας εκπροσώπηση…

3. Φανερό είναι πως στο 5ο Συνέδριο της οργάνωσης, δεν έχουμε την δυνατότητα να λύσουμε με οριστικό τρόπο όλα τα ζητήμα­τα της φυσιογνωμίας μας, της πολιτικής μας τακτικής κλπ. Χρειάζεται με ένα ενιαίο τρόπο να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένους πολιτικούς στόχους, στους οποίους πρέπει να κάνουμε βήματα στην εκπλήρωση τους, στο μεταβατικό διάστημα που βρισκόμαστε.

α. Βήματα στην πολιτική συγκρότηση της οργάνωσης

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι δεν συνεχίζου­με απλά στον παλιό δρόμο της ΚΝΕ, αλλά ότι ουσιαστικά αναδημιουργούμε την οργά­νωση σε νέα πολιτική βάση, Με αυτή την έννοια η συζήτηση γύρω από τις «Θέσεις» πρέπει να σηματοδοτεί μια αντίστοιχη πολιτική συσπείρωση. Μάχιμης στράτευσης στον αγώνα απέναντι στην συντηρητική πολιτι­κή, απεγκλωβισμού από την δεξιά πολιτική του ΚΚΕ. Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα…

β. Καλύτερη προσέγγιση μιας πολιτικής γραμμής ικανής να συσπειρώσει τη νεολαία μέσα από την πάλη για τα δικαιώματα της, ενάντια στη συντηρητική πολιτική. Οι «Θέσεις» δεν λύνουν ολοκληρωτικά αυτό το ζήτημα. Στις οργανώσεις -ανάλογα από τους χώρους δράσης τους- πρέπει να ξεχωρίσου­με ερωτήματα για τα μέτωπα που θα ανοί­ξουμε, τις μορφές συσπείρωσης, τους στό­χους που να συμπυκνώνουν την λογική μας για το «κίνημα αναγκών και δικαιωμάτων»:.. Παράλληλα μια πρώτη προσέγγιση της δι­κής μας αντίληψης για τις εξελίξεις στις ανατολικές χώρες και το σοσιαλισμό γενικά.

γ. Ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής επιρρο­ής της ΚΝΕ και ενίσχυση των γραμμών της, μέσα από την μαζική πολιτική δράση. Η εμπειρία από το πρώτο διάστημα μετά τη διάσπαση έδειξε πως υπάρχει ένα σημαντι­κό κομμάτι νέων που θέλει και μπορεί να εκφραστεί από την νέα φυσιογνωμία της ΚΝΕ, που θέλει ακόμη να συμβάλλει στην διαμόρφωση της…

4. Οι πρώτες συζητήσεις στην οργάνω­ση για τις «Θέσεις» (ακτίφ κ.λπ.), έφεραν στην επιφάνεια και μια ανησυχία και σοβαρή απαιτητικότητα των μελών μας από τα κα­θοδηγητικά όργανα. Τα μέλη μας θέλουν η συζήτηση να παίρνει οργανωμένο, συγκε­κριμένο χαρακτήρα για να μπορούν να συνει­σφέρουν με τη γνώμη τους. Αναζητούν ακό­μη δρόμους μέσα από τους οποίους θα δρά­σουν άμεσα, ώστε να αντλήσουν δύναμη, εμπειρία, νέες σκέψεις αλλά και να δοκιμά­σουν αυτά που λέμε…

Πάνω από όλα χρειάζεται να δούμε τον χαρακτήρα και την ποιότητα των ίδιων των προσυνεδριακών διαδικασιών σε όλη την κλίμακα της οργάνωσης. Πρέπει να επιδιώ­ξουμε και μια ελεύθερη συζήτηση πάνω στη θεματολογία που βάζουν οι «Θέσεις» αλλά και να κεντρίσουμε την πρωτοβουλία των με­λών μας σε μια προσπάθεια συζήτησης για την πολιτική γραμμή στο χώρο δράσης της οργάνωσης. Καλλιεργώντας από τις ίδιες τις συνελεύσεις των ΟΒ ένα κλίμα να απο­φασίζουν οι ίδιες, πάνω στα ζητήματα της γενικής πολιτικής δράσης της ΚΝΕ, και της πολιτικής γραμμής στο χώρο…

Κατεύθυνση μας πρέπει να είναι η ενί­σχυση πολιτικών πρωτοβουλιών για το Συνέ­δριο από τις ίδιες τις οργανώσεις. Οι πρώ­τες μέρες έδειξαν ότι υπάρχει ευρύτερο κύ­ρος της ΚΝΕ, ενδιαφέρον για τις «Θέσεις» της, ακόμη και σε χώρους όπου δεν έχουμε δυνά­μεις…

Κρίσιμο ζήτημα είναι η προετοιμασία των οργανώσεων μας για τις φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές, που θα πραγματο­ποιηθούν, όπως αποφασίστηκε από την ΕΦΕΕ στις 21 Μάρτη. Φανερή είναι η πολιτική τους σημασία, όχι μόνο επειδή γίνονται κοντά στις βουλευτικές εκλογές, αλλά για την ίδια την πορεία της ΚΝΕ (βάση της δύναμης μας είναι αυτοί οι χώροι), καθώς και την ύπαρξη φοιτητικού-σπουδαστικού κινήματος. Βασικός μας στόχος ―που θα σφραγίσει και την πολιτική τακτική με την οποία θα δύσουμε αυτή τη μάχη― πρέπει να ‘ναι η συγκρότηση ενός ενιαίου αριστερού ριζοσπαστικού ρεύματος στα Πανεπιστή­μια, ικανού να εμπνεύσει μια νέο αναγεννητική πορεία του φοιτητικού-σπουδαστικού κινήματος. Ένα τέτοιο ρεύμα μπορεί να συ­γκροτηθεί πάνω στην αναγκαιότητα διεκδί­κησης των μορφωτικών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την συντηρητική πολιτική που τα υπονομεύει. Στο έδαφος της δυσαρέσκει­ας από την όξυνση των προβλημάτων των ΑΕΙ-ΤΕΙ…

Οδηγητής της νεολαίας, 12.2.1990


0 Responses to “5ο συνέδριο ΚΝΕ (ΝΑΡ): Συνεδρίαση του ΚΣ στην πορεία προς το Ε’ Συνέδριο (Φλεβάρης 1990)”  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


2ο συνέδριο ΚΝΕ 3η Συνδιάσκεψη ΚΚΕ 5ο συνέδριο ΚΝΕ 7η Ολομέλεια (1950) 9ο συνέδριο ΚΚΕ 10ο συνέδριο ΚΚΕ 12ο συνέδριο ΚΚΕ 15ο συνέδριο ΚΚΕ Άρης Βελουχιώτης Αλλαγή Αριστερό Ριζοσπαστικό Μέτωπο Β' Πανελλαδική Γκορμπατσόφ Γράψας ΔΑΠ-ΟΝΝΕΔ ΔΣΕ Δεκεμβριανά ΕΑΜ ΕΑΡ ΕΔΑ ΕΕ ΕΚΟΝ ΡΦ ΕΛΑΣ ΕΟΚ ΕΣΣΔ Εθνική Αντίσταση Εμφύλιος Πόλεμος Ενιαίο Μέτωπο Πάλης Κ. Καραγιώργης ΚΓΑΝΕ ΚΚΕ ΚΚΕ εσ.-ΑΑ ΚΚΕ εσωτ. ΚΝΕ ΚΝΕ-ΝΑΡ Κοινό Πόρισμα Κύρκος Μ. Βαφειάδης Μακεδονικό Ν. Ζαχαριάδης ΝΑΡ Νέα Δημοκρατία ΟΚΝΕ Οικουμενική Οκτωβριανή Επανάσταση ΠΑΣΟΚ Πανσπουδαστική σ.κ. Περεστρόικα Πολυτεχνείο Πραγματική Αλλαγή Ρήγας Φεραίος Στάλιν Στόχοι του Έθνους Συμφωνία της Βάρκιζας Συνασπισμός Τίτο Τζανετάκης Φαράκος Φλωράκης Χούντα αντιπολεμικό κίνημα αντιφασιστική πάλη εκλογές 1946 εξωκοινοβουλευτική αριστερά εργατικό κίνημα εσωκομματική δημοκρατία ευρωκομμουνισμός θεωρία των σταδίων ιμπεριαλισμός μ-λ ρεύμα μορατόριουμ νεολαιίστικο κίνημα συνέδρια ΚΚΕ τροτσκιστές φοιτητικό κίνημα

Blog Stats

  • 40.402 hits

Γράψτε το e-mail σας για παίρνετε μήνυμα για τα νέα κείμενα που αναρτηθούν στο 21aristera.

Μαζί με 17 ακόμα followers


Αρέσει σε %d bloggers: