12
Ιον.
15

15ο Συνέδριο του KKE: Σχέδιο Καταστατικού

Σχέδιο Καταστατικού

26/05/96

15ο Συνέδριο του KKE: Προσυνεδριακά κείμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν Σχέδιο Καταστατικού προτείνεται, από την ΚΕ, για συζήτηση στις Κομματικές Οργανώσεις και τελική έγκρισή του από το 15ο Συνέδριο του ΚΚΕ. Διαμορφώθηκε από την τροποποίηση και συμπλήρωση των Καταστατικών που εγκρίθηκαν από τα 9ο, 10ο και 13ο Συνέδρια του ΚΚΕ. Αξιοποιήθηκε επίσης η εμπειρία παλιότερη και πρόσφατη.

Το Καταστατικό καθορίζει τους σκοπούς και το χαρακτήρα του ΚΚΕ, τις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του.

Ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα βασικά καθήκοντα και τους κανόνες δράσης των μελών, των οργανώσεων και των οργάνων του Κόμματος.

Η μεγάλη αξία και σημασία των καταστατικών αρχών και των κανόνων λειτουργίας του κόμματος νέου τύπου έχουν πλήρως επιβεβαιωθεί στις οχτώ περίπου δεκαετίες ύπαρξης και δράσης του ΚΚΕ, καθώς και από την πλούσια πείρα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος.

Η συνειδητή και αποφασιστική υπεράσπιση των αρχών αυτών, όπως και η επίμονη και δημιουργική τήρηση και εφαρμογή τους, αποτελεί πρώτιστο καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος. Καθήκον που ταυτίζεται με την υπεράσπιση αυτής της ίδιας της ύπαρξης του Κόμματος και των βασικών προϋποθέσεων, για να μπορέσει να εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή.

Στα πλαίσια των καταστατικών αρχών εξασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις, ώστε να εκδηλώνονται και να αναπτύσσονται ανεμπόδιστα οι προσωπικές αρετές, ικανότητες και η δράση κάθε μέλους, να συνδυάζονται αρμονικά με αυτές των άλλων και να συμβάλλουν ως ένα σύνολο στην αποφασιστική ενίσχυση του Κόμματος και της πολιτικής του επιρροής, στην αποτελεσματική υπεράσπιση και προώθηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων και την ανύψωση των ιδεών και αξιών του Κόμματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Το ΚΚΕ είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, η συνειδητή οργανωμένη πρωτοπορία της, η ανώτατη μορφή οργάνωσής της. Είναι επαναστατική οργάνωση εθελοντών ομοϊδεατών και αγωνίζεται για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής – κομμουνιστικής κοινωνίας, όπου θα καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάθε καταπίεση και θα διασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων για το λαό, ισότητα δυνατοτήτων και δικαιωμάτων, ολόπλευρη πρόοδος του ελληνικού λαού.

Το ΚΚΕ φιλοδοξεί να δώσει όλες του τις δυνάμεις για την οικοδόμηση της ανώτερης αυτής κοινωνίας, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι θα είναι έργο των ίδιων των εργαζομένων και της ουσιαστικής τους συμμετοχής, τόσο στον αγώνα για την κατάκτησή της, όσο και στην οικοδόμηση, διαφύλαξη και στερέωσή της.Το ΚΚΕ, στον αγώνα αυτόν, εκφράζει ταυτόχρονα τα συμφέροντα και όλων των εργαζομένων, στις πόλεις και τα χωριά, των γυναικών και της νεολαίας, όλων όσοι υποφέρουν από την εξουσία του κεφαλαίου και έχουν συμφέρον από την αντικατάστασή της. Η εργατική τάξη δεν μπορεί να ελευθερώσει τον εαυτό της, αν δεν ελευθερώσει ταυτόχρονα και τους άλλους εργαζόμενους.

Για τους λόγους αυτούς η ύπαρξη του ΚΚΕ και η ισχυροποίησή του, στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα. Η εργατική τάξη, για να αναπτύσσει με επιτυχία την πάλη της ενάντια στην καθημερινή καταπίεση του κεφαλαίου και να θέσει τέρμα στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έχει ανάγκη από τη δική της αυτοτελή πολιτική οργάνωση, από ένα μαζικό επαναστατικό κόμμα, ικανό να καθοδηγεί την πάλη της για τα ζωτικά της συμφέροντα και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας.

β. Στη δράση του για την υλοποίηση των υψηλών αυτών σκοπών, το ΚΚΕ καθοδηγείται από την κοσμοθεωρία του μαρξισμού – λενινισμού και τον προλεταριακό διεθνισμό. Εμπνέεται από τη μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, από τις πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. Αξιοποιεί τα διδάγματα, θετικά και αρνητικά, από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε.

Το ΚΚΕ στηριγμένο στην κοσμοθεωρία του, διαμορφώνει το πρόγραμμα και την πολιτική του, με βάση την ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας, τη γενίκευση της πείρας των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και την πρόοδο της γνώσης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

γ. Το πέρασμα από την καπιταλιστική κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε βαθιά κρίση, σε μια σοσιαλιστική κοινωνία προϋποθέτει την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη, την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής και την απελευθέρωση της δημιουργικής δράσης των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας. Το ΚΚΕ αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις του, για να συνειδητοποιηθεί αυτή η ανάγκη από την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Στα πλαίσια αυτά εξαντλεί κάθε δυνατότητα, μέσα από καθημερινούς αγώνες, για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, την υπεράσπιση και διεύρυνση των οικονομικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών, πολιτιστικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, για την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον αγώνα αυτόν επιδιώκει τη συνένωση όλων των εργαζομένων σε μια ισχυρή συμμαχία, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στην ασύδοτη εκμετάλλευση και δράση της οικονομικής ολιγαρχίας, ντόπιας και ξένης, για ουσιαστικές αντιιμπεριαλιστικές, αντιμονοπωλιακές και δημοκρατικές αλλαγές.

δ. Η οργανωτική συγκρότηση και λειτουργία του ΚΚΕ βρίσκονται σε αρμονία με τους σκοπούς και τον επαναστατικό χαρακτήρα του. Θεμελιακές αρχές του είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, η συλλογικότητα, ο έλεγχος, η κριτική και αυτοκριτική.

Η συνεπής, ολοκληρωμένη και δημιουργική εφαρμογή των αρχών αυτών και ειδικά του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού εξασφαλίζει ενότητα λόγων και έργων, συλλογική και ατομική ευθύνη, δημοκρατική συζήτηση και λειτουργία και ταυτόχρονα ενιαία συνειδητή πειθαρχία στη δράση. Συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση αγωνιστών με κύρος, ήθος και αναπτυγμένο αίσθημα κριτικής και αυτοκριτικής στάσης και στη συνεχή διεύρυνση και ενίσχυση των δεσμών του με την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, το λαό.

Η ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος είναι απαραίτητος όρος για την εκπλήρωση των σκοπών του.

ε. Το ΚΚΕ βασίζεται στην αρχή του προλεταριακού διεθνισμού. Στηρίζει το διεθνισμό του στα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης, στα κοινά οράματα και τους σκοπούς των κομμουνιστών όλων των χωρών. Διαπαιδαγωγεί τα μέλη του στο πνεύμα του προλεταριακού διεθνισμού, της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Εκπληρώνει με συνέπεια τις διεθνιστικές του υποχρεώσεις, συμμετέχει στον αγώνα για την ανασυγκρότηση, την ενότητα και το δυνάμωμα του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος.

Το ΚΚΕ συνδέει διαλεκτικά το διεθνισμό με τον πατριωτισμό. Είναι γνήσιος και αντάξιος κληρονόμος των εθνικών, δημοκρατικών και επαναστατικών παραδόσεων του ελληνικού λαού. Αντιπαλεύει κάθε εκδήλωση φασισμού, εθνικισμού, σοβινισμού και ρατσισμού.

Ι. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αρθρο 1.

Μέλος του ΚΚΕ μπορεί να γίνει κάθε άνδρας και γυναίκα, άνω των 18 χρόνων, με τον όρο ότι: Αποδέχεται το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του, ανήκει και δουλεύει σε μια από τις οργανώσεις του και πληρώνει κανονικά τη συνδρομή του.

Αρθρο 2.

α) Μέλη του Κόμματος γίνονται εργάτες, αγρότες, άλλοι εργαζόμενοι, διανοούμενοι και άλλα πρόσωπα πρωτοπόροι στους αγώνες του λαού.

β) Η ένταξη νέων μελών στο Κόμμα γίνεται μόνον ατομικά. Για να γίνει κάποιος μέλος του Κόμματος πρέπει πρώτα να γίνει δόκιμο μέλος. Η δοκιμασία διαρκεί 6 μήνες.

γ) Η ένταξη στο Κόμμα του δόκιμου μέλους γίνεται με τη σύσταση δύο τακτικών μελών του Κόμματος, οι οποίοι πρέπει να το γνωρίζουν το λιγότερο ένα χρόνο. Τα κομματικά μέλη που κάνουν τις συστάσεις είναι υπεύθυνα απέναντι στο Κόμμα για την πρότασή τους.

Τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας (ΚΝΕ), που έχουν την απαιτούμενη ηλικία και ένα (1) τουλάχιστο χρόνο ζωής στην ΚΝΕ και ζητούν να μπουν στο Κόμμα, γίνονται απευθείας τακτικά μέλη, με τη σύσταση δύο ταχτικών μελών του Κόμματος και των κομματικών μελών του καθοδηγητικού οργάνου της αντίστοιχης οργάνωσης της ΚΝΕ.

Η κομματική ηλικία του μέλους του Κόμματος υπολογίζεται από τη μέρα που η συνέλευση της ΚΟΒ αποφάσισε την ένταξή του στο Κόμμα ως δόκιμου μέλους. Για το μέλος του Κόμματος που προέρχεται από την ΚΝΕ, στο κομματικό του μητρώο σημειώνεται ο χρόνος που ήταν στην ΚΝΕ, πριν γίνει μέλος του Κόμματος, ως χρόνος θητείας στην ΚΝΕ.

Η ένταξη στο Κόμμα αποφασίζεται από τη συνέλευση της ΚΟΒ και η απόφαση αυτή επικυρώνεται από το αμέσως ανώτερο όργανο, το αργότερο μέσα σε δύο μήνες.

Το δόκιμο μέλος έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του μέλους, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η ψήφος του είναι συμβουλευτική. Το Γραφείο της ΚΟΒ οφείλει να δίνει κάθε δυνατή βοήθεια στα νέα μέλη, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν σωστά την κομματική τους ζωή, να αφομοιώνουν δημιουργικά τις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας του Κόμματος.Για να γίνει ένα δόκιμο μέλος τακτικό, αποφασίζει η συνέλευση της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης, η οποία συγκαλείται είτε με πρόταση του Γραφείου της ΚΟΒ είτε με αίτηση του ίδιου του ενδιαφερομένου. Η απόφαση παίρνεται παρουσία του ενδιαφερομένου και επικυρώνεται από το αμέσως ανώτερο καθοδηγητικό όργανο μέσα σε δύο μήνες.

δ) Πρώην μέλη άλλων κομμάτων γίνονται δεκτά, ως δόκιμα μέλη του ΚΚΕ, μετά από σύσταση δύο μελών του Κόμματος με δύο χρόνια κομματική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται επικύρωση από την Επιτροπή Πόλης ή τη Νομαρχιακή Επιτροπή.

Οταν πρόκειται για ηγετικά στελέχη άλλου κόμματος, απαιτείται απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ομαδική προσχώρηση στο ΚΚΕ από άλλα πολιτικά κόμματα μπορεί να γίνει ύστερα από έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την έγκριση αυτή εξετάζεται από την ΚΟΒ ατομικά η αίτηση κάθε μέλους της ομάδας.

ε) Μέλη του ΚΚΕ που ζουν σε άλλη χώρα μπορούν να περάσουν στο αντίστοιχο κόμμα της χώρας αυτής, με έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, χρειάζεται έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής, για να γίνει δεκτό στο Κόμμα μέλος άλλου Κομμουνιστικού ή Εργατικού Κόμματος.

στ) Το μέλος του ΚΚΕ δεν μπορεί να ανήκει και σε άλλο κόμμα.

Αρθρο 3.

Το μέλος του ΚΚΕ παντού όπου βρίσκεται και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας του αντιπροσωπεύει το Κόμμα.

Συνδέει το Κόμμα με τους εργαζόμενους του χώρου, μεταφέρει στην οργάνωση που ανήκει τα προβλήματα, τις γνώμες και τις διαθέσεις τους και είναι υπεύθυνο για την προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής, των θέσεων και αποφάσεων του Κόμματος.

Το ΚΚΕ στηρίζει την επιτυχία των άμεσων και μακροπρόθεσμων σκοπών του, το κύρος και τη δύναμή του στην ενεργητικότητα, την πρωτοβουλία, την ικανότητα και μαχητικότητα των μελών του.

Από τη σχέση αυτή απορρέουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα μέλη του Κόμματος.

Αρθρο 4.

Το μέλος του Κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

– Να συμμετέχει στις συνελεύσεις της ΚΟΒ που ανήκει. Να παίρνει μέρος προσωπικά στη συζήτηση, στη λήψη αποφάσεων και στην πρακτική δουλιά της οργάνωσής του. Να συμβάλλει στην επεξεργασία της πολιτικής του Κόμματος με τον προβληματισμό του και την πείρα από την πρακτική του δράση. Να υλοποιεί τις αποφάσεις της ΚΟΒ και των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του απόψεις. Να προβάλλει στους εργαζόμενους την πολιτική και την ιδεολογία του Κόμματος. Να συμβάλλει στη στερέωση και διεύρυνση των δεσμών του με τους εργάτες και τους άλλους εργαζόμενους, στη διαφώτιση και οργάνωσή τους. Να φροντίζει για την άνοδο της κυκλοφορίας του «Ριζοσπάστη» και των άλλων εντύπων του Κόμματος.

– Να ανήκει στο σωματείο του, το συνεταιρισμό ή άλλη μαζική λαϊκή οργάνωση του χώρου εργασίας ή της περιοχής του και να είναι πρωτοπόρος στα πλαίσια αυτών των οργανώσεων. Να δουλεύει δραστήρια για τη δημιουργία μαζικών οργανώσεων όπου δεν υπάρχουν.

– Να μελετά το «Ριζοσπάστη» και τα άλλα έντυπα του Κόμματος, για να μπορεί να προβάλλει την πολιτική του και να την υπερασπίζεται από τις διαστρεβλώσεις, τη συκοφαντία, την άδικη κριτική. Να φροντίζει διαρκώς για τη γνώση της θεωρίας του μαρξισμού – λενινισμού, για τη βελτίωση του ιδεολογικού – μορφωτικού και πολιτικού του επιπέδου, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνει με συνέπεια τον πρωτοπόρο ρόλο του, να αγωνίζεται με σταθερότητα, να παλεύει αποφασιστικά και με αδιαλλαξία ενάντια στην αστική ιδεολογία, τις δεξιές και αριστερές παρεκκλίσεις από τη θεωρία του μαρξισμού – λενινισμού.

– Να αγωνίζεται δραστήρια για την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος, να τηρεί και να υπερασπίζεται το Καταστατικό και τις αρχές του.

– Να αναπτύσσει την εσωκομματική δημοκρατία και να αγωνίζεται ενάντια σε κάθε παραβίαση των κανόνων λειτουργίας, την επανάπαυση, την ιδιοτέλεια, την οικογενειακότητα και τον τοπικισμό. Να αντιμετωπίζει αποφασιστικά κάθε απόπειρα παρεμπόδισης της κριτικής ενάντια σε καθετί που προκαλεί ζημιά στο Κόμμα και δυσκολεύει την ελεύθερη έκφραση γνώμης και, ανεξάρτητα από πρόσωπα, να απευθύνεται γι’ αυτό στα κομματικά όργανα έως την Κεντρική Επιτροπή.

– Να προσελκύει στο ΚΚΕ νέα μέλη, να συμβάλλει ακούραστα για το οργανωτικό δυνάμωμα του Κόμματος και τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων της κομματικής δουλιάς.

– Να περιφρουρεί το Κόμμα από τις επιθέσεις των κάθε λογής αντιπάλων του, αναπτύσσοντας την επαναστατική επαγρύπνηση. Να υπερασπίζεται παντού, πάντοτε και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς υποχωρήσεις τα ιδανικά και τους σκοπούς του Κόμματος. Να περιφρουρεί το Κόμμα στην πρακτική του δουλιά, στην ανάκριση, στο δικαστήριο και στη φυλακή και να υπερασπίζεται σταθερά τις αξίες και τον υψηλό τίτλο του μέλους του ΚΚΕ.

– Υποχρέωση του κομματικού μέλους είναι να ασκεί, ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματά του που απορρέουν από το Καταστατικό του Κόμματος.

Αρθρο 5.

Το μέλος του Κόμματος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

– Να συμμετέχει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Κόμματος στις συνελεύσεις της ΚΟΒ και στα όργανα που είναι μέλος, στις συνδιασκέψεις και τα συνέδρια ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος. Να συμμετέχει στις συζητήσεις και το διάλογο που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή μέσω του κομματικού Τύπου.

– Να παίρνει μέρος στην εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων του Κόμματος και να εκλέγεται σε αυτά, εφόσον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του Καταστατικού.

– Να εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα στα αρμόδια όργανα και Σώματα τη γνώμη του για τη δράση κάθε μέλους και στελέχους του Κόμματος οποιουδήποτε καθοδηγητικού οργάνου και οργάνωσης.

– Να απαιτεί υπεύθυνη πληροφόρηση από τα κομματικά όργανα για τα κομματικά ζητήματα. Να ενημερώνεται με κάθε δυνατή επάρκεια για την ιδεολογική και πολιτική στήριξη των αποφάσεων που μπαίνουν για εφαρμογή, καθώς και για τη δράση των οργάνων και των στελεχών.

– Να απευθύνεται για κάθε κομματικό ή προσωπικό ζήτημα στην οργάνωση που ανήκει, καθώς και σε οποιοδήποτε ανώτερο καθοδηγητικό όργανο της οργάνωσής του μέχρι την ΚΕ και το συνέδριο του Κόμματος. Να απαιτεί να του δίνονται έγκαιρα αιτιολογημένες απαντήσεις σε προτάσεις ή ερωτήματα και όταν τις θεωρεί μη ικανοποιητικές ή έχουν προκύψει νέα στοιχεία μπορεί να επανέρχεται. Οι ΚΟΒ ή τα καθοδηγητικά όργανα είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σε βάρος μέλους του Κόμματος και να φροντίζουν για την έγκαιρη ενημέρωσή του.

– Να παίρνει μέρος στις κομματικές συνελεύσεις και συνεδριάσεις των οργάνων ή επιτροπών που ανήκει, όταν εξετάζεται ζήτημα που αφορά τη δράση του.

– Να απαιτεί την απαρέγκλιτη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας των οργανώσεων και των οργάνων του Κόμματος.

Αρθρο 6.

Ολα τα μέλη του Κόμματος έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο κομμουνιστής δεν μπορεί να έχει ο ίδιος ούτε να ανέχεται να υπάρχουν προνόμια από τη συμμετοχή του στο Κόμμα.

Το μέλος του ΚΚΕ καλλιεργεί και αναπτύσσει τη συντροφικότητα στην αντιμετώπιση των κομματικών ζητημάτων και στις σχέσεις του με τους συντρόφους του. Διακρίνεται για το ήθος του απέναντι στους συνανθρώπους του, στην εργασία, στην οικογένεια και γενικότερα στην καθημερινή ζωή.

Αρθρο 7.

Το ΚΚΕ, που αγωνίζεται για την ισοτιμία των δύο φύλων στην κοινωνία, θεωρεί προϋπόθεση γι’ αυτό την προώθηση της ισοτιμίας μέσα στις γραμμές του.

Η ένταξη γυναικών στο Κόμμα πρέπει να είναι μόνιμη φροντίδα. Ολες οι κομματικές οργανώσεις οφείλουν να αναπτύσσουν μόνιμα και σταθερά τη δράση τους για τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Αρθρο 8.

Κάθε μέλος που μετακινείται από μια οργάνωση στην ακτίνα δράσης άλλης οργάνωσης οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα την οργάνωσή του, για να σταλεί η κομματική του σύνδεση στην οργάνωση που πηγαίνει. Για μετακίνηση στελεχών χρειάζεται έγκριση του αντίστοιχου καθοδηγητικού οργάνου.

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αρθρο 9.

Η συγκρότηση και λειτουργία του ΚΚΕ στηρίζεται στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.

Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός διασφαλίζει στο Κόμμα την ικανότητα, μέσα από πλατιά και ελεύθερη συζήτηση, να γενικεύει τις απόψεις και εμπειρίες των μελών του Κόμματος, των εξωκομματικών και των εργαζομένων, να καταλήγει σε συλλογικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να δρα με ενότητα, αποφασιστικότητα και πειθαρχία για την εφαρμογή τους.

Με βάση την αρχή αυτή η δημιουργία και δράση οργανωμένων ομάδων στο Κόμμα δεν επιτρέπεται. Υπονομεύει την ενότητά του, τη δημοκρατική του λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του στη δράση.

Βασικά συστατικά στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι: Η εσωκομματική δημοκρατία και ο συγκεντρωτισμός.

Εσωκομματική δημοκρατία σημαίνει:

Ισότητα όλων των μελών του Κόμματος ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Διασφάλιση του δικαιώματος να εκφράζουν ελεύθερα και υπεύθυνα τη γνώμη τους σε όλα τα ζητήματα του Κόμματος, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Αιρετότητα και ανακλητότητα των καθοδηγητικών οργάνων ή μελών αυτών των οργάνων, από το Γραφείο της Οργάνωσης Βάσης ως την Κεντρική Επιτροπή. Τακτική και έκτακτη λογοδοσία στις οργανώσεις και τα Σώματα που τα εξέλεξαν. Συστηματική ενημέρωση των κομματικών οργανώσεων για τις αποφάσεις τους.

Διασφάλιση της προσωπικής συμβολής, πρωτοβουλίας και ευθύνης όλων των κομματικών μελών στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.

Εξασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα μέλη του Κόμματος.

Πρωτοβουλία όλων των κομματικών οργανώσεων να λύνουν τα τοπικά τους ζητήματα με αυτοτέλεια και ευθύνη μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των γενικών θέσεων του Κόμματος.

Συγκεντρωτισμός σημαίνει:

Ενταξη της λειτουργίας και δράσης όλων των οργανώσεων του Κόμματος κάτω από ένα ενιαίο Κέντρο – την Κεντρική Επιτροπή – που είναι το ανώτατο όργανο για την περίοδο μεταξύ των συνεδρίων.

Υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων από τα παρακάτω όργανα, τις Κομματικές Οργανώσεις και τα μέλη του Κόμματος.Συνειδητή κομματική πειθαρχία και υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν την απόφαση που πάρθηκε από την πλειοψηφία.

Αρθρο 10.

Ο έλεγχος, η κριτική και η αυτοκριτική είναι συστατικά στοιχεία της λειτουργίας του Κόμματος. Βοηθούν στην εφαρμογή των αποφάσεων και στην ανάπτυξη της δράσης, στη γενίκευση της πείρας, στην αντιμετώπιση των αδυναμιών, στη διόρθωση λαθών, στη διαπαιδαγώγηση στελεχών και μελών, στο δυνάμωμα της συνειδητής κομματικής πειθαρχίας. Η κριτική, όμως, πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στα αρμόδια όργανα και Σώματα του Κόμματος. Στελέχη και μέλη που εμποδίζουν την κριτική φέρνουν σοβαρή ευθύνη και αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέχρι και τη διαγραφή από το Κόμμα.

Αρθρο 11.

Ανώτατη αρχή της κομματικής καθοδήγησης είναι η αρχή της συλλογικότητας, όρος απαραίτητος για την κανονική λειτουργία και δράση των κομματικών οργανώσεων, τη σωστή διαπαιδαγώγηση των στελεχών, την ανάπτυξη της δραστηριότητας και πρωτοβουλίας των κομματικών μελών.

Η αρχή της συλλογικότητας περιορίζει τον υποκειμενισμό, διασφαλίζει τις πιο σωστές και ολοκληρωμένες αποφάσεις, συμβάλλει στην ενότητα δράσης του Κόμματος. Στο Κόμμα δεν πρέπει να υπάρχουν μονοπρόσωπες αποφάσεις που να υποκαθιστούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων.

Η αρχή της συλλογικότητας δεν καταργεί την ατομική ευθύνη ούτε και υποβαθμίζει την ατομική προσφορά. Στα πλαίσια της συλλογικότητας μπορεί και πρέπει να αναδείχνονται τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε κομματικού μέλους.

Αρθρο 12.

Η εκλογή των καθοδηγητικών οργάνων, των γραμματέων και των Γραφείων τους, καθώς και των αντιπροσώπων για τα Σώματα, γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αφού έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από τον κανονισμό διαδικασία.Θεωρούνται εκλεγμένοι εκείνοι που συγκεντρώνουν το 50%+1 των ψήφων των παρευρισκομένων με δικαίωμα ψήφου.

Ολες οι άλλες αποφάσεις για πολιτικά ζητήματα, καθώς και για τρέχοντα προβλήματα παίρνονται με ανοιχτή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία.

Αρθρο 13.

α) Το Κόμμα οικοδομείται πάνω σε παραγωγική – εδαφική βάση. Οι Οργανώσεις Βάσης δημιουργούνται στις βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες, στους κλάδους και στους τόπους κατοικίας των πόλεων και των χωριών.

Τα κομματικά μέλη που εργάζονται σε μεγάλες βιομηχανικές ή άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανήκουν στις οργανώσεις αυτές. Οι εξαιρέσεις αποφασίζονται από τις Νομαρχιακές Επιτροπές.

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, δημιουργούνται κομματικές οργανώσεις στις χώρες που ζουν Ελληνες μετανάστες και φοιτητές.

β) Οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης συνενώνονται σε οργανώσεις αχτίδων, νομών, περιοχών.

γ) Βασικά οργανωτικά επίπεδα είναι:

Η Κομματική Οργάνωση Βάσης

Η Αχτιδική Επιτροπή

Η Νομαρχιακή Επιτροπή

Η Επιτροπή Περιοχής

Η Κεντρική Επιτροπή

Οι Κομματικές Οργανώσεις Αθήνας, Πειραιά, Θεσ/νίκης αντιστοιχούν σε Οργανώσεις Περιοχών.

Σε χώρους, κλάδους με ιδιαίτερη σημασία, η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί ΚΟΒ και Κομματικές ή Αχτιδικές Επιτροπές υπό την άμεση καθοδήγησή της.

III. ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αρθρο 14.

Το συνέδριο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος.

Τακτικό συνέδριο συγκαλείται από την Κεντρική Επιτροπή κάθε 4 χρόνια.

Εκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί:

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής

Με πρόταση μιας Επιτροπής Περιοχής ή μιας από τις Επιτροπές Πόλης Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτή εγκριθεί και από άλλες Επιτροπές Περιοχής που εκπροσωπούν το 50% των μελών.

Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τη θέσει στην κρίση των άλλων Επιτροπών Περιοχής και των Επιτροπών Πόλης Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης μέσα σε 3 μήνες το αργότερο, από τη μέρα που υποβλήθηκε. Εάν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υποστηρίζεται από τα όργανα αυτά, η Κεντρική Επιτροπή υποχρεούται να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του συνεδρίου το αργότερο σε δύο μήνες. Και στις δυο περιπτώσεις δεν μπορεί να ζητηθεί σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για τα ίδια θέματα πριν περάσει ένας χρόνος.

Αρθρο 15.

Η απόφαση για τη σύγκληση του συνεδρίου και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ανακοινώνονται από την Κεντρική Επιτροπή, τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τη σύγκλησή του.

Το συνέδριο είναι σε απαρτία, αν οι παρόντες αντιπρόσωποι, αποτελούν την πλειοψηφία των αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν.

Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο εκλέγονται με ενιαίο μέτρο, που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή, από τις συνδιασκέψεις περιοχών και τις οργανώσεις που καθοδηγεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, που δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι παίρνουν μέρος στο συνέδριο με δικαίωμα λόγου.

Αρθρο 16.

Το Συνέδριο του Κόμματος:

  • Συζητά και κρίνει την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου,
  • Καθορίζει τη γενική γραμμή και τακτική του Κόμματος,
  • Ψηφίζει ή τροποποιεί το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμματος,
  • Εκλέγει την Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου.

Για να εκλεγεί κάποιος στα όργανα αυτά πρέπει να έχει 7 τουλάχιστον χρόνια κομματική ηλικία.

Ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου καθορίζεται από το συνέδριο.

Αρθρο 17.

Η Κεντρική Επιτροπή είναι το καθοδηγητικό όργανο του Κόμματος ανάμεσα στα συνέδρια:

α) Καθοδηγεί όλη την ιδεολογική – πολιτική – οργανωτική δράση του

Κόμματος.

β) Εξετάζει τακτικά τον απολογισμό δράσης του Πολιτικού Γραφείου.

γ) Καθορίζει την πολιτική και τις σχέσεις του Κόμματος με άλλα κόμματα ή οργανώσεις με βάση τις κατευθύνσεις του συνεδρίου.

δ) Τοποθετεί τους υπεύθυνους στα κεντρικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

του Κόμματος, έντυπα και ηλεκτρονικά.

ε) Αποφασίζει τη δημιουργία βοηθητικών τμημάτων και επιτροπών της

Κεντρικής Επιτροπής και τοποθετεί τους υπεύθυνους σε αυτά.

στ) Αποφασίζει για τους υποψήφιους σε δημόσιες αιρετές θέσεις ευρύτερης ή πανελλαδικής σημασίας.

ζ) Αποφασίζει για την ανάκληση από δημόσιες αιρετές θέσεις της χώρας,

μελών του Κόμματος που τις κατέχουν.

η) Καθορίζει το ποσοστό των εσόδων που πρέπει να αποδίδουν οι οργανώσεις του Κόμματος στο Κεντρικό Ταμείο. Διαχειρίζεται τα οικονομικά, τις επιχειρήσεις και όλη την περιουσία του Κόμματος.

Αρθρο 18.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει Γενικό Γραμματέα και Πολιτικό Γραφείο. Το Πολιτικό Γραφείο έχει την ευθύνη της καθοδήγησης του Κόμματος ανάμεσα στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής με βάση τις αποφάσεις της. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής το Πολιτικό Γραφείο ενημερώνει τα μέλη της για τα ζητήματα του Κόμματος. Το Πολιτικό Γραφείο με την όλη του τηδράση και λειτουργία οφείλει να ενισχύει τον καθοδηγητικό ρόλο και την ευθύνη της ΚΕ.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της Γραμματεία. Η Γραμματεία ασχολείται με την καθοδήγηση των οργανώσεων, με τον έλεγχο εφαρμογής των αποφάσεων και τη διεκπεραίωση τρεχόντων ζητημάτων της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου.

Ο αριθμός των μελών της Γραμματείας και οι ακριβείς αρμοδιότητές της, καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή.

Αρθρο 19.

Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σε ταχτική σύνοδο κάθε 4 μήνες και έκτακτα με απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου παίρνουν μέρος στις Ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτικής ψήφου.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Κεντρική Επιτροπή συγκαλεί ευρεία σύνοδο όπου παίρνουν μέρος και άλλα κομματικά στελέχη που καθορίζει η ίδια.

Αρθρο 20.

Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου (ΕΚΕ), η οποία:

  • Εξετάζει τις καταγγελίες που υποβάλλονται από τις κομματικές οργανώσεις και μέλη του Κόμματος για παραβιάσεις από μέλη, όργανα και οργανώσεις, της κομματικής πειθαρχίας, του Καταστατικού, του Προγράμματος, καθώς επίσης και τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων διαγραφής από το Κόμμα ή επιβολής άλλων κομματικών ποινών. Συντάσσει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της προς την Κεντρική Επιτροπή, για τελικές αποφάσεις.

Εξετάζει αιτήσεις αποκατάστασης μελών του Κόμματος που για διάφορους λόγους έχουν χάσει την κομματική τους ιδιότητα και προσδιορίζει την κομματική τους ηλικία.

Η Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της.

Αρθρο 21.

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ελέγχει την οικονομική δραστηριότητα, το ταμείο, τη διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος, τα οικονομικά των επιχειρήσεών του και ενημερώνει τακτικά την Κεντρική Επιτροπή.

Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου εκλέγει από τα μέλη της τον πρόεδρό της.

Αρθρο 22.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην περίοδο ανάμεσα στα συνέδρια μπορεί να συγκαλέσει κομματική πανελλαδική συνδιάσκεψη:

Υποχρεωτικά, στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση προηγούμενου συνεδρίου, για εξέταση ειδικού ζητήματος.

Στην περίπτωση που κρίνει ότι έχει προκύψει σοβαρό ζήτημα στην πολιτική ζωή ή ότι υπάρχει εξαιρετικά σοβαρή ανάγκη να συζητηθούν προβλήματα που αφορούν το Κόμμα.

Σε αυτήν παίρνουν μέρος: Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, αντιπρόσωποι των κομματικών οργανώσεων που εκλέγονται από τις Επιτροπές Περιοχών και τις Επιτροπές Πόλης Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης.

Η συνδιάσκεψη παίρνει αποφάσεις στα πλαίσια του Προγράμματος και του Καταστατικού του Κόμματος και μπορεί να συμπληρώσει έως και το 1/10 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνδιάσκεψης και την ανακοινώνει έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη σύγκλησή της.

Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων, που εκλέγονται με ενιαίο μέτρο.

Αρθρο 23.

Ανώτατο όργανο των κομματικών οργανώσεων, αχτίδων, νομών, περιοχών είναι η αντίστοιχη κομματική συνδιάσκεψη.

Στο διάστημα ανάμεσα στις κομματικές συνδιασκέψεις είναι η αντίστοιχη Αχτιδική και Νομαρχιακή Επιτροπή, καθώς και η Επιτροπή Περιοχής.

Αρθρο 24.

Τακτική αχτιδική συνδιάσκεψη συγκαλείται από την Αχτιδική Επιτροπή κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις αχτιδικές οργανώσεις Αθήνας – Πειραιά – Θεσσαλονίκης, που συγκαλείται κάθε δύο χρόνια. Τακτική συνδιάσκεψη νομών και περιοχής, συγκαλείται κάθε δύο χρόνια από τις αντίστοιχες επιτροπές.

Εκτακτες συνδιασκέψεις συγκαλούνται με αποφάσεις των αντίστοιχων καθοδηγητικών οργάνων και με έγκριση του αμέσως παραπάνω οργάνου, ή με απόφαση παραπάνω οργάνου ή όταν το ζητήσουν τα καθοδηγητικά όργανα ή ΚΟΒ της συγκεκριμένης οργάνωσης που εκπροσωπούν το 1/3 των μελών της.

Αρθρο 25.

Οι αντιπρόσωποι για τις αντίστοιχες συνδιασκέψεις των οργανώσεων εκλέγονται με ενιαίο μέτρο που καθορίζεται από τα αντίστοιχα καθοδηγητικά όργανα σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι συνδιασκέψεις των κομματικών οργανώσεων: Συζητούν και αποφασίζουν για την έκθεση των καθοδηγητικών οργάνων και των επιτροπών οικονομικού ελέγχου, συζητούν και αποφασίζουν για τα ζητήματα της κομματικής δουλιάς στο χώρο τους, εκλέγουν το καθοδηγητικό όργανο και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Για να εκλεγεί κάποιος στην Αχτιδική Επιτροπή χρειάζεται να έχει δύο (2) χρόνια τουλάχιστον κομματική ηλικία, ενώ στη Νομαρχιακή Επιτροπή τρία (3) και στην Επιτροπή Περιοχής πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.

Αρθρο 26.

Τα καθοδηγητικά όργανα αχτίδων, νομών, περιοχών εκλέγουν γραμματέα και Γραφείο.

Το Γραφείο καθοδηγεί όλη τη δουλιά ανάμεσα στις συνεδριάσεις των Επιτροπών. Η εκλογή των μελών της Επιτροπής, του γραμματέα και του Γραφείου της επικυρώνεται από το παραπάνω καθοδηγητικό όργανο.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή και η Επιτροπή Περιοχής συνέρχονται σε ταχτική σύνοδο κάθε 3 μήνες η Αχτιδική Επιτροπή κάθε 2 μήνες. Εκτακτα συνέρχονται, με απόφαση των Γραφείων των Επιτροπών ή με απόφαση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου.

Οι Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου, ελέγχουν την οικονομική δραστηριότητα, τα ταμεία, την κανονική συγκέντρωση των συνδρομών και τη διαχείριση των οικονομικών των αντίστοιχων οργανώσεων ως την ΚΟΒ.

Αρθρο 27.

Η επιλογή και ανάδειξη στελεχών στα καθοδηγητικά όργανα απαιτεί αυξημένη συναίσθηση κομματικής ευθύνης. Να διασφαλίζονται η συλλογική εκτίμηση της απόδοσης των στελεχών και οι ουσιαστικές διαδικασίες κατά την εκλογή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα να επιδείχνεται για τη σύνθεση των καθοδηγητικών οργάνων. Η αναγκαία αντιπροσώπευση σε αυτά όλων των τομέων δουλιάς του Κόμματος πρέπει να αντανακλά και να ενισχύει τον χαρακτήρα του, ως κόμματος της εργατικής τάξης. Διαρκής πρέπει να είναι η φροντίδα για την εκλογή γυναικών σε όλα τα καθοδηγητικά όργανα. Να εξασφαλίζεται επίσης ο αρμονικός συνδυασμός παλιών και νέων σε ηλικία στελεχών.

Η εναλλαγή των στελεχών στα καθοδηγητικά όργανα, καθώς και σε αιρετές θέσεις στο δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο μαζικό κίνημα πρέπει να είναι μόνιμο στοιχείο στην πολιτική στελεχών.

Αρθρο 28.

Η κάλυψη κενών θέσεων που τυχόν δημιουργούνται στη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής ανάμεσα στα συνέδρια καλύπτονται από πανελλαδική συνδιάσκεψη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Στα άλλα καθοδηγητικά όργανα ανάμεσα στις συνδιασκέψεις γίνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με πρόσληψη νέων μελών, με ευθύνη του αντίστοιχου καθοδηγητικού οργάνου. Η πρόσληψη νέου μέλους απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών του συγκεκριμένου οργάνου και την έγκριση του παραπάνω καθοδηγητικού οργάνου. Οι προσλήψεις νέων μελών δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/10 των μελών του οργάνου.

Αρθρο 29.

Τα διαδικαστικά ζητήματα διεξαγωγής των εκλογικών συνελεύσεων και συνδιασκέψεων καθορίζονται με κανονισμό που αποφασίζεται από την ΚΕ.

Αρθρο 30.

Για την καλύτερη μελέτη και επεξεργασία των διάφορων ζητημάτων και για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων του Κόμματος, δημιουργούνται ειδικά βοηθητικά τμήματα, κομματικές ομάδες και επιτροπές δίπλα στα καθοδηγητικά όργανα.

Για τα στελέχη που μετέχουν στα βοηθητικά τμήματα, τις κομματικές ομάδες και τις επιτροπές, απαραίτητα ζητείται και παίρνεται υπόψη η γνώμη των ΚΟΒ και των οργάνων που ανήκουν.

Αρθρο 31.

Τα καθοδηγητικά όργανα συγκαλούν τακτικά συσκέψεις από στελέχη της κάθε οργάνωσης. Οι συσκέψεις αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Αρθρο 32.

Αποτελεί υποχρέωση των καθοδηγητικών οργάνων, πριν από τη λήψη αποφάσεων γενικότερης σημασίας και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να παίρνουν τη γνώμη των παρακάτω οργάνων και των μελών του Κόμματος.

Αρθρο 33.

Το ΚΚΕ διαθέτει μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Ο «Ριζοσπάστης», όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, είναι η καθημερινή εφημερίδα του Κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την έκδοση και τις γενικές κατευθύνσεις του και ορίζει τη διεύθυνσή του.

Ο «Ριζοσπάστης» προβάλλει και υπερασπίζεται την ιδεολογία και την πολιτική του ΚΚΕ. Προβάλλει και υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα των εργαζομένων και του λαϊκού κινήματος. Ενημερώνει ολόπλευρα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Η Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) είναι το θεωρητικό – πολιτικό περιοδικό του Κόμματος, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή.

Το ΚΚΕ μπορεί να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε άλλα κεντρικά ή και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει τους όρους, τα πλαίσια και τις επιδιώξεις του ΚΚΕ σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ΙV. ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΚΟΒ)

Αρθρο 34.

Η Κομματική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) είναι το θεμέλιο του Κόμματος, είναι το κόμμα στο χώρο δράσης της.

ΚΟΒ δημιουργούνται σε κάθε αυτοτελή χώρο, όταν υπάρχουν τουλάχιστο τρία κομματικά μέλη, με έγκριση του παραπάνω οργάνου.

Σε χώρους που δεν υπάρχουν ΚΟΒ δημιουργούνται με ευθύνη παραπάνω οργάνου από κομματικά μέλη που ανήκουν σε άλλες ΚΟΒ.

ΚΟΒ που δεν ανταποκρίνονται στον προορισμό τους διαλύονται με απόφαση του παραπάνω οργάνου και έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αρθρο 35.

Η ΚΟΒ μια φορά το χρόνο συνέρχεται σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, εκλέγει γραμματέα και Γραφείο που λογοδοτεί στην ΚΟΒ.

Σε ΚΟΒ με δύναμη μέχρι δέκα (10) μέλη εκλέγεται γραμματέας και αναπληρωτής του. Σε ΚΟΒ με δέκα και πάνω μέλη εκλέγεται Γραφείο. Ο αριθμός των μελών του καθορίζεται από τη συνέλευση της ΚΟΒ, ανάλογα με τη δύναμή της.

Ο γραμματέας της ΚΟΒ εκλέγεται απευθείας από τη γενική συνέλευση των μελών της ΚΟΒ.

Αρθρο 36.

Για την καλύτερη λειτουργία τους οι ΚΟΒ μπορούν να δημιουργούν τμήματα ή ομάδες εργασίες με κριτήριο τον τόπο κατοικίας, την επαγγελματική απασχόληση, την ειδίκευση. Τα τμήματα και οι ομάδες εργασίας εκλέγουν τον υπεύθυνό τους, συνεδριάζουν για την εξειδίκευση αποφάσεων της ΚΟΒ και τον έλεγχο της εφαρμογής τους από τα μέλη στο χώρο τους και λογοδοτούν στη συνέλευση της ΚΟΒ.

Αρθρο 37.

Η συνέλευση της ΚΟΒ συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά στους δύο μήνες με απόφαση του γραφείου της ΚΟΒ ή του παραπάνω οργάνου. Για τη σύγκλησή της απαιτείται η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση όλων των μελών της.

Η συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα το 50% + 1 των μελών της.

Η συνέλευση των ΚΟΒ εγκρίνει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που πρότεινε το γραφείο ή με όσα αποφασίζει η ίδια να συζητηθούν.

Εισήγηση στη συνέλευση παρουσιάζει το Γραφείο της ΚΟΒ, τα παραπάνω καθοδηγητικά όργανα, καθώς και κομματικά μέλη με έγκριση του Γραφείου. Η συνέλευση τοποθετείται στην εισήγηση, καταλήγει σε συγκεκριμένες αποφάσεις, σε πρακτικά μέτρα και καταμερισμό δουλιάς για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΚΟΒ και των παραπάνω οργάνων. Σε κάθε συνέλευση, και στο διάστημα ανάμεσα σε δύο συνελεύσεις οργανώνεται συστηματικά ο έλεγχος για την εφαρμογή των αποφάσεων και τη δραστηριοποίηση όλων των μελών, με ευθύνη του Γραφείου της ΚΟΒ και της ίδιας της συνέλευσης.

Αρθρο 38.

Οι βασικές αρμοδιότητες της ΚΟΒ είναι:

α) Εχει ευθύνη και αποφασίζει για τα ζητήματα του χώρου της μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος.

β) Επεξεργάζεται και προβάλλει θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα του χώρου της, επιδιώκοντας την πλατύτερη αποδοχή τους από τους εργαζόμενους. Συμβάλλει και πρωτοστατεί στην οργάνωση της πάλης για τη λύση τους.

γ) Συμμετέχει υπεύθυνα και ενεργά στην επεξεργασία της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος. Εξειδικεύει, εκλαϊκεύει και εφαρμόζει δημιουργικά την πολιτική του Κόμματος και τις αποφάσεις των καθοδηγητικών οργάνων.

δ) Οργανώνει την ιδεολογική – διαφωτιστική δουλιά για τα μέλη της και γενικότερα για τους εργαζόμενους και τη νεολαία.

ε) Φροντίζει καθημερινά για τη διάδοση και μελέτη του «Ριζοσπάστη» και του έντυπου υλικού του Κόμματος.

στ) Καταβάλλει προσπάθειες για τη συγκέντρωση και ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του Κόμματος και διαχειρίζεται με δική της ευθύνη το ποσό που της αναλογεί για τις οικονομικές της ανάγκες.

ζ) Συνδέεται με τις μαζικές οργανώσεις του χώρου της και επιδιώκει το συντονισμό της κοινής πάλης. Γνωρίζει, συνδέεται άμεσα και αξιοποιεί τους οπαδούς – φίλους και ψηφοφόρους του Κόμματος. Εξασφαλίζει την πολιτική τους ενημέρωση και τη γνώμη τους για την πολιτική, τις αποφάσεις και τη δράση του Κόμματος.

η) Δίνει αμέριστη ιδεολογική – πολιτική και οργανωτική βοήθεια στις αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ. Εξασφαλίζει συνεχή δημιουργική συνεργασία. Συζητάει τα προβλήματα της νεολαίας και αναπτύσσει το καθημερινό ενδιαφέρον των κομματικών μελών της για την ΚΝΕ.

θ) Φροντίζει για την ένταξη νέων μελών στο Κόμμα και στις αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ.

Αρθρο 39.

Ολα τα μέλη της ΚΟΒ αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και δουλεύουν για να ανταποκριθούν σε αυτά. Λογοδοτούν, ελέγχουν και ελέγχονται για τη δράση τους και τη δράση της ΚΟΒ.

Τα στελέχη του Κόμματος, σε όποιο καθοδηγητικό όργανο κι αν ανήκουν, συμμετέχουν κανονικά στην ΚΟΒ τους, αναλαμβάνουν και για την ΚΟΒ καθήκοντα και συμβάλλουν στην υποδειγματική δράση της.

V. ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Αρθρο 40.

Το ΚΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και τον ταξικό προσανατολισμό του μαζικού κινήματος και σε πρώτη γραμμή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Για το συντονισμό των μελών του Κόμματος την ενιαία δράση τους και γενικά την εκπλήρωση της αποστολής τους, μέσα στις αντίστοιχες μαζικές εργατικές και λαϊκές οργανώσεις τα καθοδηγητικά κομματικά όργανα, συγκροτούν, από τα εκλεγμένα στις διοικήσεις τους και άλλα κομματικά μέλη, κομματικές ομάδες που δρουν κάτω από την καθοδήγησή τους. Εάν δεν υπάρχουν εκλεγμένα κομματικά μέλη, συγκροτείται κομματική ομάδα ολιγομελής από μέλη που ανήκουν και δουλεύουν δραστήρια στο συγκεκριμένο φορέα.

Οι κομματικές ομάδες, με σύμφωνη γνώμη των κομματικών οργανώσεων, μπορούν να κάνουν συσκέψεις των κομματικών μελών και οπαδών που ανήκουν και δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Οι κομματικές ομάδες συζητούν τα προβλήματα του τομέα δράσης τους, στη βάση των γενικών θέσεων του Κόμματος και των κατευθύνσεων των αντίστοιχων καθοδηγητικών οργάνων. Υπερασπίζονται την αυτοτέλεια, τη δημοκρατική λειτουργία και αναπτύσσουν τον ταξικό προσανατολισμό των φορέων που δραστηριοποιούνται.

Αρθρο 41.

Τα μέλη του Κόμματος που εκλέγονται σε νομοθετικά σώματα, σε αντιπροσωπευτικά ή άλλα αιρετά όργανα εφαρμόζουν την πολιτική και τις αποφάσεις του Κόμματος και υπερασπίζονται με συνέπεια γενικότερα τα λαϊκά συμφέροντα.

Για να προταθούν κομματικά μέλη σε αιρετές θέσεις, πρέπει να παίρνεται η γνώμη της ΚΟΒ και των οργάνων που ανήκουν.

Το αξίωμα που κατέχουν είναι στη διάθεση του Κόμματος.

Οι μισθοί, αποζημιώσεις και συντάξεις ή άλλα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την αιρετή θέση διατίθενται σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το Κόμμα παίρνει υπόψη τις ανάγκες των στελεχών που απορρέουν από τις απαιτήσεις του αξιώματος και φροντίζει, στο μέτρο του δυνατού, να καλύπτονται.

Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές μέλη του Κόμματος συγκροτούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η λειτουργία και το περιεχόμενο δράση της καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

VI. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ – ΚΝΕ

Αρθρο 42.

Το ΚΚΕ στην ιστορική του διαδρομή πάντα έδινε και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαπαιδαγώγηση και τα προβλήματα της ελληνικής νεολαίας:

α) Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας είναι μαζική πολιτική οργάνωση της ελληνικής νεολαίας, οργανωτικά αυτοτελής. Καθοδηγείται ιδεολογικά, πολιτικά από το ΚΚΕ, δέχεται το Πρόγραμμα του ΚΚΕ και προωθεί την πολιτική του.

β) Τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος συντονίζουν τη δράση τους με τα αντίστοιχα όργανα της ΚΝΕ, από την Κεντρική Επιτροπή ως τις ΚΟΒ. Εχουν την ευθύνη να παρέχουν στις οργανώσεις της ΚΝΕ κάθε δυνατή πολιτική και ιδεολογική βοήθεια που χρειάζεται για τη συσπείρωση και αγωνιστική κινητοποίηση των νέων, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και τη διεύρυνση της επιρροής της στη νεολαία.

γ) Οι αντίστοιχες οργανώσεις της ΚΝΕ αντιπροσωπεύονται στο συνέδριο, στα Σώματα του Κόμματος και στις συνδιασκέψεις των κομματικών οργανώσεων με αντιπροσωπεία τους που έχει δικαίωμα λόγου.

VII. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αρθρο 43.

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών, από οικονομικές εξορμήσεις στα μέλη και στους φίλους του Κόμματος, από προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή κληρονομιές, από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κόμμα, από τους μισθούς, συντάξεις και αποζημιώσεις που παίρνουν τα εκλεγμένα ή εξουσιοδοτημένα από το Κόμμα σε δημόσια αξιώματα μέλη του και από την κρατική χρηματοδότηση που δικαιούται το Κόμμα.

Αρθρο 44.

Η Κεντρική Επιτροπή ορίζει το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών, το οποίο δεν μπορεί να είναι κάτω από το 1% των εσόδων τους. Ορίζει επίσης το ποσοστό που πρέπει να αποδίδουν στην Κεντρική Επιτροπή οι οργανώσεις από την οικονομική τους δραστηριότητα. Τα μέλη που έχουν να πληρώσουν τη συνδρομή τους πάνω από 6 μήνες, χωρίς συγκεκριμένη αιτία, δεν μπορούν να παραμένουν στο Κόμμα.

Αρθρο 45.

Ο προϋπολογισμός του ΚΚΕ εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός κάθε οργάνωσης εγκρίνεται από τα αντίστοιχα όργανα. Κάθε Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει έκθεση και οικονομική κατάσταση στα Σώματα από τα οποία έχει εκλεγεί.

Η Κεντρική Επιτροπή διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία του Κόμματος και ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Κόμματος για τη γενική πορεία των οικονομικών. Ορίζει Επιτροπή Οικονομικών, η οποία παρακολουθεί και καθοδηγεί τους αντίστοιχους τομείς.

Αρθρο 46.

Η οικονομική διαχείριση που ασκούν οι κομματικές οργανώσεις ελέγχεται σε μόνιμη και διαρκή βάση από τις αντίστοιχες επιτροπές οικονομικού ελέγχου.

Οι εκθέσεις και τα πορίσματα των επιτροπών αυτών είναι πάντα στη διάθεση των κομματικών οργάνων και των κομματικών μελών της αντίστοιχης οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά των κομματικών οργανώσεων.

Αρθρο 47.

Η κατάχρηση οικονομικών του Κόμματος τιμωρείται με διαγραφή.

VIIΙ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αρθρο 48.

Η τήρηση και υπεράσπιση των διατάξεων του καταστατικού είναι ευθύνη κάθε μέλους, οργάνωσης και οργάνου του ΚΚΕ.

Μέλη του Κόμματος, στελέχη, οργανώσεις και όργανα που παραβιάζουν το Καταστατικό υπόκεινται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με το παράπτωμα:

Παρατήρηση

Μομφή

Προειδοποίηση διαγραφής

Διαγραφή από το Κόμμα

Για σοβαρά παραπτώματα που αφορούν στελέχη καθοδηγητικών

οργάνων μπορεί να επιβληθεί από το αντίστοιχο όργανο η ποινή της

καθαίρεσης.

Αρθρο 49.

Η υπόσκαψη της κομματικής ενότητας, η απόπειρα δημιουργίας παρατάξεων και ομάδων, η παραβίαση των κανόνων περιφρούρησης του Κόμματος, τιμωρούνται με αυστηρότητα, μέχρι και τη διαγραφή από το Κόμμα.

Η άρνηση εκτέλεσης αποφάσεων του Κόμματος, καθώς και άλλες ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Κόμματος και παραβιάζουν την κομματική πειθαρχία έχουν ως συνέπεια κομματικές κυρώσεις, που μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, να φτάνουν ως τη διαγραφή.

Διαγράφονται οπωσδήποτε από το Κόμμα εκείνα τα μέλη που οι πράξεις και η διαγωγή τους δε συμβιβάζονται με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος, ειδικά, μέλη που προδίνουν το Κόμμα στον ταξικό εχθρό, στην Ασφάλεια, στην ανάκριση, στο δικαστήριο, που κάνουν καταχρήσεις χρημάτων του Κόμματος ή άλλων οργανισμών στους οποίους εκπροσωπούν το Κόμμα, καθώς και μέλη που η κομματική τους διαγωγή και συμπεριφορά δε συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις της κομματικότητας και της κομματικής ηθικής.

Επίσης διαγράφεται από το Κόμμα το μέλος που, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, δεν πληρώνει την οικονομική του συνδρομή πάνω από 6 μήνες συνέχεια.

Αρθρο 50.

Διακοπή της οργανωτικής σχέσης του μέλους με το Κόμμα γίνεται και με την αποχώρησή του είτε με τη συνεχή αδικαιολόγητη απουσία του από τις κομματικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΚΟΒ προβαίνει στη διαγραφή του από τη δύναμή της.

Αρθρο 51.

Κυρώσεις έχουν δικαίωμα να επιβάλουν οι ΚΟΒ και όλα τα κομματικά Σώματα και όργανα.

Για τη διαγραφή από το Κόμμα αποφασίζει η συνέλευση της ΚΟΒ και η απόφαση εκτελείται ύστερα από την επικύρωσή της από το αμέσως παραπάνω όργανο.

Αν θεωρηθεί αναγκαίο, η απόφαση διαγραφής δημοσιεύεται στον κομματικό Τύπο.

Τα παραπάνω από την ΚΟΒ Σώματα και όργανα μπορούν να κάνουν προτάσεις για διαγραφή στην ΚΟΒ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τη διαγραφή μέλους του Κόμματος. Η χρήση αυτού του δικαιώματος γίνεται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και αφορά μέλη του Κόμματος που ο τομέας ευθύνης τους είναι έξω από τα όρια της ΚΟΒ που ανήκει.

Αρθρο 52.

Οταν η παραβίαση του Καταστατικού γίνεται από ολόκληρη οργάνωση ή καθοδηγητικό όργανο, τότε η κύρωση μπορεί να φτάσει ως τη διάλυση αυτής της οργάνωσης ή του οργάνου και ανασυγκρότησής τους από τα αμέσως παραπάνω κομματικά όργανα. Για να μπει σε εφαρμογή μια τέτοια απόφαση, χρειάζεται η έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αρθρο 53.

Η απόφαση για οποιαδήποτε ποινή και ιδιαίτερα για διαγραφή από το Κόμμα πρέπει να παίρνεται με τη μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα, να εξακριβώνεται αν είναι πραγματικά βάσιμες οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί.

Καμιά κύρωση δεν επιβάλλεται σε οποιοδήποτε μέλος, αν δεν έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες που διατυπώνονται εις βάρος του και χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράζει και να υποστηρίζει την άποψή του στο όργανο ή Σώμα που συζητείται η υπόθεσή του.

Κανένα κομματικό μέλος δεν αντιμετωπίζει συνέπειες για τις προσωπικές απόψεις που εκφράζει στα πλαίσια του Καταστατικού.

Αρθρο 54.

Κάθε μέλος του Κόμματος που θεωρεί ότι είναι άδικη ή υπερβολική η κύρωση που του υποβλήθηκε έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση στα ανώτερα κομματικά όργανα, μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, την Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου και το συνέδριο του Κόμματος.

Επανεξέταση των κυρώσεων μπορεί να γίνει από τα Σώματα ή τα όργανα που τις επέβαλαν ή από τα παραπάνω όργανα και την Κεντρική Επιτροπή.

Γενάρης 1996

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ

δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη 11.2.1996


0 Responses to “15ο Συνέδριο του KKE: Σχέδιο Καταστατικού”  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


2ο συνέδριο ΚΝΕ 3η Συνδιάσκεψη ΚΚΕ 5ο συνέδριο ΚΝΕ 7η Ολομέλεια (1950) 9ο συνέδριο ΚΚΕ 10ο συνέδριο ΚΚΕ 12ο συνέδριο ΚΚΕ 15ο συνέδριο ΚΚΕ Άρης Βελουχιώτης Αλλαγή Αριστερό Ριζοσπαστικό Μέτωπο Β' Πανελλαδική Γκορμπατσόφ Γράψας ΔΑΠ-ΟΝΝΕΔ ΔΣΕ Δεκεμβριανά ΕΑΜ ΕΑΡ ΕΔΑ ΕΕ ΕΚΟΝ ΡΦ ΕΛΑΣ ΕΟΚ ΕΣΣΔ Εθνική Αντίσταση Εμφύλιος Πόλεμος Ενιαίο Μέτωπο Πάλης Κ. Καραγιώργης ΚΓΑΝΕ ΚΚΕ ΚΚΕ εσ.-ΑΑ ΚΚΕ εσωτ. ΚΝΕ ΚΝΕ-ΝΑΡ Κοινό Πόρισμα Κύρκος Μ. Βαφειάδης Μακεδονικό Ν. Ζαχαριάδης ΝΑΡ Νέα Δημοκρατία ΟΚΝΕ Οικουμενική Οκτωβριανή Επανάσταση ΠΑΣΟΚ Πανσπουδαστική σ.κ. Περεστρόικα Πολυτεχνείο Πραγματική Αλλαγή Ρήγας Φεραίος Στάλιν Στόχοι του Έθνους Συμφωνία της Βάρκιζας Συνασπισμός Τίτο Τζανετάκης Φαράκος Φλωράκης Χούντα αντιπολεμικό κίνημα αντιφασιστική πάλη εκλογές 1946 εξωκοινοβουλευτική αριστερά εργατικό κίνημα εσωκομματική δημοκρατία ευρωκομμουνισμός θεωρία των σταδίων ιμπεριαλισμός μ-λ ρεύμα μορατόριουμ νεολαιίστικο κίνημα συνέδρια ΚΚΕ τροτσκιστές φοιτητικό κίνημα

Blog Stats

  • 41.477 hits

Γράψτε το e-mail σας για παίρνετε μήνυμα για τα νέα κείμενα που αναρτηθούν στο 21aristera.

Μαζί με 18 ακόμα followers


Αρέσει σε %d bloggers: